Privacyverklaring

                           Gebruiksvoorwaarden en vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens                                     Privacyverklaring Het Woutershof

Het Woutershof met adres info@hetwoutershof.be is eigenaar van de website www.hetwoutershof.be. Dit is een publieke website waarop de promotionele gegevens van Het Woutershof gepubliceerd staan. We dragen graag zorg voor onze gasten. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. Deze privacyverklaring legt uit hoe we je gegevens gebruiken om je een betere en inspirerende gebruikerservaring te bieden.

Bescherming van je  privacy – verantwoordelijke verwerker
Het Woutershof is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op de website www.hetwoutershof.be en verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen. De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. Zo zullen er geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

Registratie van persoonsgegevens

Je kan de website www.hetwoutershof.be vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over Het Woutershof, de producten en hun prijzen zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen. Telkens je persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens

De persoonsgegevens die Het Woutershof verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Het Woutershof. De informatie zal louter voor interne doeleinden, gelinkt aan het logies, verwerkt worden. Het Woutershof  geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. Het Woutershof verkoopt jouw gegevens NIET aan derden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De gegevens die we hieronder bijhouden zijn persoonsgegevens m.n. je  voornaam, achternaam, wachtwoord, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens (straat, huisnummer, busnummer, postcode, gemeente, land), geboortedatum, geslacht, je  interesses (qua vakantieverblijf, activiteit en faciliteiten), datum van creatie, datum van laatste aanpassing, laatste inlogdatum, actieve taal bij het aanmaken van een profiel en het beheer van een account op de Website. In de account wordt je  boekingsgeschiedenis bijgehouden. Je aankoopbedrag, voornaam, familienaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, gemeente, land, telefoonnummer, e-mailadres, eventuele facturatiegegevens bij aankoop van de cheque op de Website. Je e-mailadres, aankomst- en vertrekdatum, voornaam, familienaam, aantal personen, telefoonnummer, boodschap bij het boeken via de website. Je boodschap, e-mailadres, voornaam, familienaam, score op ligging, score op hygiëne, score op onthaal, score op comfort, score op eten, reisgezelschap bij het plaatsen van een review op de Website. We kunnen gebruik maken van het beeldmateriaal van beveilingscamera’s in ons logies. We gebruiken door jou aangeleverde persoonsgegevens van anderen, bijvoorbeeld van de mensen die op jouw boeking staan. Als je persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet je zeker zijn dat zij hiermee instemmen en jou toestaan deze informatie te verstrekken. Je moet er ook voor zorgen dat ze weten hoe hun persoonsgegevens door ons kunnen worden gebruikt, voor zover dit van toepassing is.

Categorie 13 De gegevens die we hieronder bijhouden zijn geen persoonsgegevens. We houden bij:

 Hoeveel keer er gezocht wordt op een bepaalde term op de zoekresultatenpagina (maar niet door wie of wanneer).

 Hoe vaak er op een filter in de facetnavigatie geklikt wordt (maar niet wie erop klikt of wanneer).

Doel van verwerking van persoonsgegevens (cf. bovenvermelde categorie data)

Het boeken van een verblijf of het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd. Je contacteren i.k.v. het plaatsen van een review, met als rechtsgrond de gerechtvaardigde belangen van Het Woutershof om de Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren. Om veiligheid en beschikbaarheid te garanderen met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van Het Woutershof om de Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren. Om de veiligheid te garanderen met het oog op preventie, detectie en vervolging van strafbare feiten met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van Het Woutershof. Het boeken van een vakantieverblijf of het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd. Het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van gegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van Het Woutershof om de Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Je rechten

Recht om klacht in te dienen:

Indien je een klacht hebt, vragen we je om rechtstreeks contact op te nemen met Het Woutershof via info@hetwoutershof.be of 0474 55 25 59. Wij zullen alle mogelijke maatregelen treffen om aan je bezorgdheid i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens tegemoet te komen. Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000

Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:

commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Je  persoonsgegevens, kun je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Beveiliging

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens

verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de

persoonsgegevens. Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en paswoord te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van www.hetwoutershof.be vanop je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Copyright

Van deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Het Woutershof.

Wijzigingen aan deze Verklaring

Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website(s) te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website(s) plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

Laatst bijgewerkt: mei 2018